want allen zondigen en lijden 
gebrek aan de heerlijkheid 
van God            Romeinen 3:23

Paulus stelt vast aan de hand van 
Tenach, dat allen zondigen. Het 
want er is geen onderscheid slaat
óók op deze uitspraak. Iedereen,
met of zonder wet, of het nu de 
Jood of iemand van de andere
volkeren betreft; allen schieten
tekort, allen missen het doel. 
Bestaat er een uitweg uit deze,
in wezen hopeloze situatie? Ja,
in de volgende verzen komt dat 
op een machtige manier aan de
orde.  God heeft altijd het laatste
woord en dus zullen allen leven!