Hij geloofde op verwachting, 
tegen verwachting in, dat hij de
vader van veel natiën zou zijn, 
in overeenstemming met het 
uitgesprokene: 
       “Zo zal uw zaad zijn.”

             Romeinen 4:18

Volgens de natuurlijke situatie
in het vlees kon de belofte van
nageslacht niet meer vervuld
worden. Niettemin geloofden de
aartsvader en zijn vrouw dat God
de beloften waar zou maken. In
Genesis staat onomwonden, dat
hij (Abraham) veel nakomelingen
zou hebben. Hoewel hij 99 en zijn
vrouw 90 was, vertrouwden zij 
nochtans op AL-Sjaddai. De uit-
spraak was bekend, en twijfel is
niet aanwezig. God zal Zijn ware
woord vervullen. Met hun geloof
in de kracht en betrouwbaarheid 
van God gaven zij Hem alle eer.
Ook wij vertrouwen op God, dat
Hij Zijn beloofde toekomst aan al
de gelovigen waar zal maken.