‘Vandaag is het 10 tisjri, Yom Kippur, grote verzoendag voor de Joden.’

Zij vieren de schaduwen van wat moest komen. De hogepriester moest
dan in het heilige van de heiligen binnengaan en het bloed sprenkelen,
zodat er weer een jaar bescherming was tegen de werking van de veront-
waardiging, die door de Thora opgeroepen werd. De hogepriester kwam
niet zonder bloed, voor de zonden van het volk (Hebreeën 9:7).
De stenen tafelen getuigden immers tegen hen!

‘Waarom gebruik je het woord bescherming?’

Omdat het woord ‘verzoening’ alleen door Paulus gebruikt wordt; het
gaat om de woorden katallage, katallasso en apokatallasso.  Griekse
woorden, die spreken van een verandering. Vijandschap is verdwenen;
het is vrede en daardoor kan de mens vrijmoedig tot God naderen zon-
der tussenkomst van een priester of een hogepriester. De weg tot God
is vrij! Christus Jezus gaf zichzelf tot losprijs voor allen.

‘Dat geldt voor het lichaam van Christus?’

Precies, de leden van Zijn lichaam weten zich met God verzoend door de
dood van de Zoon. Zij hebben rechtstreeks toegang tot Vader. Onder het
oude verbond voor Israël kwam de hogepriester elk jaar op grote ‘verzoen’-
dag in het allerheiligste waar Jahweh troonde op het deksel van de ark van
het verbond, tussen de cherubim. Hij moest daar bloed sprenkelen, zodat
er weer ‘kaphar’ was; vaak vertaald als bedekking, maar in feite was het een
bescherming tegen de aanklacht die in feite uitging van de stenen tafelen
die in die ark lagen. Die bescherming was er voor een jaar.

‘Dat is wat de Joden vieren? Maar dat is nog het oude verbond!’

Ja, en daarom moet dat elk jaar herhaald worden. Het bloed van stieren en

bokken kon de zonden van het volk niet wegnemen. Het kostbare bloed van
Christus wel. Maar dat geloven de Joden niet. Zij erkennen Jezus niet als
hun Messias. Voor ons is Hij eens voor altijd gestorven en opgewekt uit de do-
den. Dat zegt Hebreeën 9:26 aan de gelovigen uit het volk Israël.
Voor ons was grote verzoendag de 14e nisan, Golgotha, waar de Heer der heer-
lijkheid gekruisigd werd. Daardoor werd vrede gemaakt en op basis daarvan
verzoent God alles met zichzelf!