‘Voor mij is dat altijd helder geweest, Romeinen 6 spreekt duidelijk.’

In de context staat Romeinen 5, en dat eindigt met de opmerking van
de apostel, dat de wet erbij kwam:

de wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen (hSV)

de wet echter kwam er bij in, opdat de krenking zou toenemen (CV)

Dat was lange tijd ná de beloften die aan Abraham gedaan waren.
Paulus laat zien wat de situatie was vanaf Adam en wat Christus deed.
Bijna terloops zegt hij, dat de wet erbij kwam, en dan verergerde de si-
tuatie voor de mens: de zonde bleek overtreding en zelfs krenking te
zijn! Dat maakte de wet van Mozes zichtbaar bij Israël. Nu blijkt, dat
de genade van God veel meer overvloedig is dan alle zonden, overtre-
dingen en krenkingen bij elkaar!

Ja, en van daaruit kun je begrijpen, dat Paulus het woord ‘wet’ in Ro-
meinen 6:14,15 gebruikt als verwijzing naar Mozes.’

Ja, het eerste deel van Romeinen 6 spreekt hij tot hen die geen
achter
grond van de wet van Mozes hadden. En in het tweede deel
spreekt hij de Israëlieten aan, die dat wel heel goed kenden vanuit
hun opvoeding. Dat moet hen wel erg aangesproken hebben.
Wees je wel bewust, dat mensen uit de andere volkeren ook wetten
en religieuze regels kenden. Ook voor hen sprak het aan. Het blijft
daarom een geweldige uitspraak van de apostel:

Want de zonde zal over jullie niet regeren.
Want jullie zijn niet onder wet, maar onder genade.

Romeinen 6:15