‘Nou, dat was weer wat gisteravond! Veel gehoord, en opnieuw
zag je dat ‘Schrift met Schrift vergelijken’ zeer belangrijk is.’

Zeker, en dat woord van God in profetie laat geen eigenmachtige
uitleg toe. Je moet steeds vergelijken en dan kom je verder. Zo-
dra je gaat redeneren ga je snel afdwalen van wat de Schrift zelf
zegt. Alleen door die Schriften te horen én te geloven kom je
echt verder in het leven.

‘Jammer dat er zoveel verwarring is, juist als het om dat Profetisch
Woord gaat.’

Zeker als het om het moment van de wegrukking van de ekklesia
die het lichaam van Christus is, gaat. Steeds weer duiken andere
visies op, die te kennen geven, dat de lijnen van Israël en het li-
chaam van Christus wat hen betreft door elkaar lopen. Dan kom
je tot scheve conclusies, je zet de waarheid die in de ene periode
van beheer geldt, in een andere periode van beheer.

‘Maar dan kom je helemaal scheef uit! Dat deden Hymeneüs
en Filetus toch ook?’

Ja, Paulus schrijft over hun woord (hun opvatting over de op-
standing) voort zou woekeren als gangreen (koudvuur). En dat
heeft het gedaan! Ook als het gaat om andere waarheden kan
afgedwaald worden. Bijvoorbeeld de wegrukking van de ekkle-
sia die Zijn lichaam is. Uit de Schrift wordt echter duidelijk,
dat die vóór grote verdrukking zal zijn! Dat stemt helemaal
overeen met het karakter van het huidige beheer van genade.