Woord vandaag

Hij geloofde op verwachting, 
tegen verwachting in, dat hij de
vader van veel natiën zou zijn, 
in overeenstemming met het 
uitgesprokene: 
       “Zo zal uw zaad zijn.”

             Romeinen 4:18

Volgens de natuurlijke situatie
in het vlees kon de belofte van
nageslacht niet meer vervuld
worden. Niettemin geloofden de
aartsvader en zijn vrouw dat God
de beloften waar zou maken. In
Genesis staat onomwonden, dat
hij (Abraham) veel nakomelingen
zou hebben. Hoewel hij 99 en zijn
vrouw 90 was, vertrouwden zij 
nochtans op AL-Sjaddai. De uit-
spraak was bekend, en twijfel is
niet aanwezig. God zal Zijn ware
woord vervullen. Met hun geloof
in de kracht en betrouwbaarheid 
van God gaven zij Hem alle eer.
Ook wij vertrouwen op God, dat
Hij Zijn beloofde toekomst aan al
de gelovigen waar zal maken. 

Woord vandaag

Want wij rekenen dat een mens 
gerechtvaardigd wordt door 
geloof, los van werken van wet

              Romeinen 3:28

Het ‘los van werken van de wet’
moet in de oren van de Israëliet
raar hebben geklonken. Geheel 
onafhankelijk van het doen van de
Thora
 kan de mens rechtvaardig 
verklaard worden. Revolutionair,
ook voor de Saulus die Paulus in
eerdere jaren was. Wij rekenen is
wat hij zegt. Rekenen wij ook zo?
Of halen wij Jakobus erbij en gaan
vervolgens anders rekenen dan 
de apostel zelf
? Volg Paulus, dan 
kom je uit in de periode voordat
Thora aan Israël gegeven werd. 
In die tijd had je Abram. Die was
geen Jood, want Juda was nog in 
zijn lenden. Net als Levi. 
Onbesneden Abram geloofde God
en dát werd hem (en ook ons) tot 
rechtvaardigheid gerekend.

Woord vandaag

En zoals zij God niet toetsen – 
om Hem te erkennen, 
geeft God hen over aan een 
onbewaarde denkzin, om te 
doen wat niet past
             Romeinen 1:28

Mensen nemen, in de afdwaling, 
niet langer God en Zijn woord als
uitgangspunt. Zij toetsen wat in 
de schepping voorhanden is aan 
hun eigen filosofie, of alleen aan 
wat zij waarnemen in de materie.  
Men verlaat -bewust- wat God in
Zijn wijsheid bekendmaakt. 
God geeft hen over – wetmatig-
heid die optreedt. Hun denken is
niet langer gekaderd in wat God 
onthult, en schiet alle kanten op.
Dat leidt tot gedrag dat afwijkt;
dat beschadigt mensen. Bovenal 
is dat niet tot eer van God en Zijn
geliefde Zoon.
Gods verontwaardiging blijkt, en 
in de nabije toekomst zal die qua
omvang, impact veel groter zijn.
Omdat dan de tijd van genade 
van God voorbij is. Maar, ook in 
die tijd zullen mensen de Redder 
Jezus Christus leren kennen! 

Woord vandaag

Genade voor jullie en vrede van 
God, onze Vader, en de Heer 
Jezus Christus.
     2 Thessalonicenzen 1:2

Deze woorden die evangelie
spreken staan altijd voorop in
Paulus’ brieven. Genade is wat
je niet verdient en toch krijgt.
De genade zien we ook in wat
de arbeiders die begonnen op
het elfde uur kregen: 1 dagloon.
De genade zien we bij Paulus in

Romeinen 11:29:
Want de genadegaven en de
roeping van God: onberouwelijk.

Wat eens in genade geschonken
is neemt Vader nooit meer terug.
Zo is God. Zo is Zijn liefde.

Woord vandaag

Paulus, Silvanus en Timotheüs, 
aan de uitgeroepen gemeente 
van de Tessalonicenzen in God, 
onze Vader, en de Heer Jezus 
Christus.
       2 Thessalonicenzen 1:1

Samen met zeer betrouwbare,
meewerkende broeders schrijft
Paulus de tweede aan gelovigen
in Thessaloniki. Ook hier lees je:
in God, de Vader, zijn. Wat een
plaats is dat! Te zijn in de Vader
Die liefde is. Dat besef leidt ertoe,
dat je kunt bidden: Abba, Vader!
De geest van zoon is het, die je in
diep vertrouwen geeft in de Vader.
De Heer Zelf bad in Gethsémané
die woorden, en voegt toe: ‘Vader
niet mijn wil maar de Uwe!’
Onze God en Vader bepaalt onze
dagen en wat daarin gebeurt. Ons
leven is te allen tijde in Zijn hand.