2023

Woord vandaag

Laat niemand jouw jeugd 
verachten, maar word een 
voorbeeld van de gelovigen 
in woord, in gedrag, in liefde, 
in geloof en in zuiverheid

    1 Timotheüs 4:12

Het kernbegrip van de vijf
die Paulus noemt, is liefde.
Daar draait het om, en dat
is Gods liefde, die verheugt
zich over, met de waarheid.
Daarbij sluit het gesprokene
(woord) zich aan, verkondigt
die. Het gedrag zou overeen
stemmen met wat geloofd
wordt. Opdat alles zuiver is,
harmonieert met Gods liefde,
Gods waarheid, Zijn woord
en het geschonken geloof.
Zo zou het bij Timotheüs én
bij ons zijn. Het is, blijft alles
in de genade van God.

Woord vandaag

De God nu van de vrede zij met 
jullie allen. Amen.
      
Romeinen 15:33

Dit is de ‘eerste afsluiting’ van
deze rijke brief. Er werd nog
wat toegevoegd, leiding door
heilige geest. Paulus dicteerde
verder en Tertius noteerde.
Hoofdstuk 16 met al wat erin
staat, moest ook geschreven.
De God van de vrede; daarin
weerklinkt de verzoening die
zo rijk naar voren kwam in de
hoofdstukken 5-8. Later komt
deze ook in Filippenzen 4:8,9
naar voren. God heeft Zelf de
ultieme vrede en zal deze ook
toedelen aan de Zijn schepping
op Zijn tijd.

Woord vandaag

want ik durf niet te spreken van
iets dat Christus niet door mij 
bewerkt, tot gehoorzaamheid 
van de natiën in woord en werk
            
Romeinen 15:18

Het geloof van Christus en Zijn
gehoorzaamheid zijn bekend uit
juist deze machtige brief.
We lezen erover in Romeinen 3:
22,26 en God de Rechtvaardiger,
rechtvaardigt degene die uit het
geloof van Jezus is.

In Romeinen 5:19 lezen we:

want evenals door de
ongehoorzaamheid van de ene
mens de velen ingezet werden
als zondaren, zo ook, door de
gehoorzaamheid van de Ene,
zullen de velen ingezet worden
als rechtvaardigen

Adam en Christus als antitypen
van elkaar; zij zijn beslissend in
hun daden voor de mensheid.
Adam handelde niet naar wat
hij hoorde; Christus wel.
Dat leidt uiteindelijk tot leven,
rechtvaardiging van ieder.

Woord vandaag

want ik durf niet te spreken van
iets dat Christus niet door mij 
bewerkt, tot gehoorzaamheid 
van de natiën in woord en werk
            
Romeinen 15:18

De genade en het apostelschap
door Paulus ontvangen, was tot
geloof en gehoorzaamheid
bij de natiën (Rom.1:5; 16:26)
Bij Israël is de gehoorzaamheid
vanuit de wet (Thora) kenmerk.
Israël kwam in Paulus’ dagen en
tot op heden, niet toe aan de
gerechtigheid van God.
Zij delen in het nieuwe verbond,
(dat letterlijk geen echt verbond
is) in de komende eonen.
God zelf zal dan door Zijn geest
alles bewerken.

In het evangelie van God is Zijn
genade grondtoon en kan niets
fout lopen. Gods goede nieuws
komt eerst in ons hart, denken,
en wekt geloof. Wanneer dat
vervolgens in daden blijkt, dan
is daar ook gehoorzaamheid.
Natuurlijk is onze redding op het
geloof van Jezus Christus en Zijn
gehoorzaamheid gebaseerd.