‘De wederkomst van Jezus Christus is nabij?’

Zeker, en daarna komt een letterlijke 1000 jaar waarin
Hij de shalom voor Israël zal bewaren en bewaken. Daar
kunnen we niet omheen. Sommigen denken nog steeds
dat we nu (al bijna 2000 jaar) in dat 1000 jarig rijk leven.
Maar dat is dan geestelijk. Net zoals zulke uitleggers
óók denken, dat de gemeente/kerk geestelijk Israël is.

‘Dat is lang de heersende gedachte geweest.’

Het is een verderfelijke leer, die zegt dat de gemeente in
plaats van Israël gekomen is. En dat dus Israël niet meer
telt. Waar dat toe kan leiden hebben we niet zo lang ge-
leden nog gezien. Wanneer je gewoon leest én gelooft
wat staat geschreven, kun je niet om Israël heen.

‘Israël is nog steeds Gods volk.’

Volgens de Schrift wel. Dat kun je als eerlijk bijbelle-
zer niet ontkennen. Anders moet je wel erg veel wegre-
de
neren en vergeestelijken in de Schrift. Dan kom je uit
bij de mythen en het geklets. Waarvoor Paulus zijn op-
volger Timotheüs voor waarschuwt. We zijn erg dank-
baar voor de brieven van Paulus, die óók duidelijk over
Gods volk spreken.