Woord vandaag

11 maart 2018
‘Veel aspecten aan Zijn dood.’

De wereld werd met Hem gekruisigd.
Voor Paulus was dat de wereld van het
judaïsme. In Galaten 6:14 lezen we:

moge het mij echter niet gebeuren mij
te beroemen, tenzij in het kruis van on-
ze Heer Jezus Christus, waardoor (de)
wereld voor mij gekruisigd is
                                        Galaten 6:14

‘Dat was beslissend.’

Het begrip ‘wereld’ houdt ook in: de on-
derstroom in religie en filosofie. Het be-
staande systeem. Dat is in feite meege-
kruisigd geworden. Het had geen toe-
komst; het lot ervan werd aan het kruis
bezegeld. In plaats daarvan is Christus
het antwoord. Religieuze handelingen
en gebruiken brengen de mens niet bij
God. Christus wel.

‘Geweldig.’

Niet een vervangend religieus systeem,
zelfs niet wat God aan Israël gaf, maar
alleen Christus. Dát zouden we als gelo-
vigen steeds weer beseffen. En God er-
voor danken, loven en prijzen. Voor de
meeste mensen is de gekruisigde Chris-
tus
aanstoot gevend. Daarin ligt echter

diepe wijsheid van God verborgen.