Woord vandaag

16 april 2018
‘Paulus overkwam lijden.’

Dat was hem aangezegd bij aanvang,
en dat gebeurde dan ook. God wist
tevoren hoe een en ander zou gaan.
Het is voor Hem geen verrassing. Hij
werkt Zijn plan uit. Tijdens dat plan
kan iemand tegen Zijn wil ingaan.
Maar Zijn (verborgen) bedoeling kan
niemand weerstaan. Onmogelijk is
het, dat een vat aardewerk kan ont-
snappen aan de pottenbakker.

‘God werkt door.’

Uiteindelijk bereikt Hij al Zijn gestel-
de doelen. Als Redder van alle men-
sen
zal Hij ervoor zorgen, dat allen

eens gered zijn. Via de grote witte
troon zullen de meeste mensen ko-
men. Zij staan daar voor hun Rich-
ter Jezus Christus, want Vader heeft
al het richten aan de Zoon gegeven.
Daarom zal Jezus Christus ook op de
troon van Zijn heerlijkheid zitten bij
aanvang van de 1000 jaren.

‘Stappen zetten.’

Het gebeuren van de troon van Zijn
heerlijkheid is een grote stap. De vol-
keren krijgen daar de hun toegewe-
zen plaats in de 1000 jaar en moge-
lijk ook daarna. Zoals zij Israël, de le-
den van het volk, hebben behandeld
zal daar een belangrijk gegeven zijn.
De Heer zegt in Mattheüs 25:31-46:

..voorwaar Ik zeg jullie: voor zover jul-
lie dit voor een van de geringste broe-
ders van Mij gedaan hebben, hebben
jullie dat voor Mij gedaan…

Die broeders van de Koning (Jezus
Christus) betreft de leden van Zijn
volk Israël. Wanneer volkeren zich
dus anti-Israël hebben opgesteld,
zal dat gevolgen hebben voor hun
plaats in het koninkrijk op aarde.