Filippenzen 2:12-15


Filippenzen 2:12-18 spreekt over
het wat en hoe van het dienstwerk

van gelovigen. God staat daarin van-
zelfsprekerd centraal. We zijn enorm
gezegend in Christus en kunnen zo
uitleven wat we geloven. Naluisteren: 
deel A en deel B