Woord vandaag

19 mei 2018
‘Pinksteren.’

Men weet vaak niet, dat het in feite
het oogst’feest’ is dat Jahweh instel-
de. De twee beweegbroden (graanof-
fer) moesten bewogen worden voor
het aangezicht van Jahweh. Het was
eerstelingen offer, 2 broden moesten
met zuurdeeg gebakken. Jahweh gaf
dat als vastgestelde tijd aan Israël.

‘Niet: feest van de geest?’

Zo wordt het door ‘pinkster’mensen
doorgaans genoemd. Daarmee wordt
ook duidelijk, hoe ver men afdwaalde
van wat gebeurde in Handelingen. In
Jeruzalem waren veel mensen omdat
men voor deze hoogtijdagen optrok
naar de hoofdstad van Israël. Petrus
en de apostelen waren daar ook.

‘Toen begon de gemeente?’

Ja en nee. Scherpstellen: wat wél be-
gon met de uit
gieting van de geest
van God, was de
 koninkrijksgemeen-
te 
die werd geroe
pen uit Israël. Plus
proselieten als Cornelius (Hand. 10).
Wat niét begon was de uitgeroepen
gemeente, het lichaam van Christus.
Vanaf de roeping van Saulus (Hande-
lingen 9) is deze roeping gestart.