‘Het kruis en de opstanding van Christus is het evangelie.
Dat kruis maakt ook een einde aan wettisch denken!’

Zo zou je het wel kunnen zeggen. Door de dood en opstanding van
Christus heen werden de sluizen van de genade van God wijd open
gezet. Sindsdien leven wij in overstromende genade. En diezelfde
genade van God is hoger dan de wet. Er bestaat overigens steeds be-
zwaar tegen het woord ‘wet’ als vertaling van het Griekse nomos,
en men wijst meer naar het woord ‘Thora’. Dat is het Hebreeuwse
woord, dat ‘onderwijzing’ betekent.

‘Maar na de Tenach (OT) werden de bijbelboeken toch in het Grieks
geschreven?’

Er bestaat veel discussie over in welke taal of misschien wel talen
het NT geschreven werd, maar vooralsnog is het bewijs overweldi-
gend voor Grieks. God heeft het kennelijk zo goed geacht, dat het in
het Grieks, dat in die wereld gesproken werd, geschreven is. Grieks
was omgangstaal in een groot gebied sinds de veroveringen door
Alexander de Grote. De Tenach was ook vertaald in het Grieks in
ongeveer 200 BC. Daardoor is voor Thora het Griekse woord voor
‘wet’ of ‘regel’ gebruikt.

‘Men wil af van een wettische sfeer rond de Thora door niet meer het
woord ‘wet’ ervoor te gebruiken?’

Het lijkt in die richting te wijzen, ja. Vanuit het Nederlands gezien kun
je het woord ‘wet’ ook zien als afkorting van ‘weten’. Dus: wat je leert
kennen en wat gaat horen bij je ‘weten’. Je zult het steeds moeten uit-
leggen en dan is het woord ‘wet’ niet langer negatief. Als Paulus dan
leert, dat wij niet onder wet, maar onder genade zijn, dan wijst hij zeer
zeker naar de Thora van Mozes! Morgen gaan we hier verder over na-
denken.