Woord vandaag

14 juni 2019

‘Een lot(s)deel boven. Onbekend?’

Men is helaas nogal eens niet op de
hoogte wat dat is. De Heer moest in
gesprek met Nicodemus, de leraar in
Israël, verzuchten dat die niet eens 
de aardse dingen begreep. Daarom 
had het voor de Heer in dat gesprek 
geen enkele zin om ook maar iets te
vertellen over de hemelse dingen.
Zo weten veel gelovigen vandaag de
dag niet, dat zij een lot(s)deel heb-
ben, boven. Meestal weten ze iets 
over Jozua, de leider waarmee Israël 
het beloofde land binnentrok.

‘Maar eigen lotdeel is onbekend.’

Ook in dat belangrijke aspect lopen
we keihard tegen onjuiste vertaling
op. Het woord lotgenieting is incor-
rect vertaald met erfenis. Daardoor
is een belangrijke waarheid onderge-
houden. Het woord wijst op het toe-
delen van een deel, van een ‘gebied’
als je daarvan kan spreken wanneer
het over de hemel gaat. Net zoals on-
der Jozua het beloofde land door lo-
ting 
onder de Israëlieten verdeeld 
werd, zo ook wij, maar dan boven, te
midden van de hemelsen. 

‘En je dat bewust zijn.’

Ja, dat is exact waar het om draait.
Dat zouden de gelovigen zich bewust
zijn; dat niet alleen hun roeping bo-
ven is, maar ook hun lotgenieting:

In Hem ook zijn wij door loting aan-
gewezen – wij die tevoren bestemd 
zijn in overeenstemming met het voor-
nemen van Hem Die alles bewerkt in
overeenstemming met de raad van
Zijn wil
                        Efeziërs 1:11

En zo ook in een andere, bijna gelijk-
tijdig geschreven brief:

al wat jullie maar doen, werkt vanuit
jullie ziel, als voor de Heer en niet voor
mensen, wetend, dat jullie van de Heer
de vergoeding, die van lotgenieting,
zullen krijgen: voor de Heer Christus 
slaven jullie!
      Kolossenzen 3:23,24